utorok 12. novembra 2019

Tröma Nagmo Deepening Retreat



(for english, please scroll down)

RETREAT
Thröma Nagmo, terma Düdjom Lingpu, je považovaná za jednu z najhlbších a najrýchlejších ciest dostupných pre buddhistických praktikujúcich v súčasnosti. Minimálne 13 žiakov Düdjom Lingpu zrealizovalo dúhové telo práve prostredníctvom praxe Thröma Nagmo.

V tradícii Düdjom Tersar zahŕňa prax Thrömy Nagmo kompletnú cestu vadžrajány, od ngöndra až po dzogčhenové praxe Trekchö a Tögal.

Počas tohto retreatu Lama Rangbar odovzdá detailné učenia o stredne dlhom Thröma ngöndre, so špeciálnym dôrazom na tie menej zjavné, ale pritom kľúčové detaily, ktoré praktikujúci na Západe často prehliadajú alebo im nerozumejú. Toto účastníkom retreatu umožní ustanoviť skutočne pevné základy pre ďalšiu prax hlbokého a rozsiahleho cyklu Thröma Nagmo.
LAMA
Lama Rangbar Nyima Özer je držiteľ línie Düdjom Tersar, ktorý strávil viac ako 25 rokov v Nepále, kde praktikoval pod vedením najvýznamnejších lámov línie Nyingma, ako napr. jeho korenný láma, Jeho Svätosť Düdjom Džigdral Ješe Dordže a tiež Jeho Svätosť Dungse Šenphen Dawa Rinpočhe, Kyabdže Chadral Sangye Dordže Rinpočhe, Jeho Eminencia Namkha Drimed Rabdžam Rinpočhe, Dungse Trinlay Norbu Rinpočhe, ctihodný Bhakha Tulku Rinpočhe, Láma Tharčhin Rinpočhe, Kyabdže Trulšhig Rinpočhe, Láma Kunzang Dordže Rinpočhe, Ačarja Dawa Čhodrak Rinpočhe a ďalší.

Lama Rangbar bol tiež rozpoznaný ako emanácia majstra Tulku Čhimed Yugyal, the ritual meditation master of Rangnang Ogmin Ling Dzogchen Monastery in Kham, Tibet.

Kedy: 13-15.12.2019
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 16:00hod. Ukončenie v nedeľu poobede.

RETREAT
Thröma Nagmo terma of Düdjom Lingpa is praised as one of the swiftest and most profound paths available for Buddhist practitioners today. At least 13 of Düdjom Lingpa's disciples achieved rainbow body precisely via practice of Thröma Nagmo.

In the Düdjom Tersar tradition, the practice of Thröma Nagmo contains the complete path of Vajrayana, from the ngöndro all the way through to the Dzogchen practices of Trekchö and Tögal.

During this retreat, Lama Rangbar will grant in-depth teachings on the medium-length Thröma ngöndro, with special focus on those not-so-obvious but crucial details, too often overlooked by Western practitioners. This will enable the participants to truly establish a firm, solid foundation for the continued practice of the profound and extensive Thröma cycle.
LAMA
Lama Rangbar Nyima Özer is a Düdjom Tersar lineage holder who spent over 25 years living and practicing in Nepal under guidance of the most prominent Nyingma lamas, such as his root Lama, His Holiness Dudjom Jigdral Yeshe Dorje and also His Holiness Dungse Shenphen Dawa Rinpoche, Kyabje Chadral Sangye Dorje Rinpoche, H.E. Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Dungse Trinlay Norbu Rinpoche, The Venerable Bhakha Tulku Rinpoche, Lama Tharchin Rinpoche, Kyabje Trulshig Rinpoche, Lama Kunzang Dorje Rinpoche, Acharya Dawa Chodrak Rinpoche and others.

Dates: 13-15.12.2019

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start on friday at 4pm. End of seminar sunday afternoon.

štvrtok 2. mája 2019

Splnomocnenie Troch Koreňov



(For english please scroll down)

Splnomocnenie Troch Koreňov (guru, deva, dakini) línie Dudžom Tersar so ct. Norbu Tsering Rinpočhem. Tieto splnomocnenia sú vstupnou bránou pre všetkých, ktorí chcú praktikovať vo vzácnej línii Dudžom Tersar školy ňingma Tibetského buddhizmu.

Program:
Piatok. splnomocnenie Cokje Tuktik
Sobota: splnomocnenie Vadžrakilaja Pudri Regphung
Nedeľa: splnomocnenie Khandro Tuktik

Kurzovné: 80€ (nezahŕňa dánu pre učiteľa a texty)

Každý deň budeme začínať o 10tej spoločnou praxou dlhej sadhany príslušného božstva. Požadované texty: Otváracie Modlitby, dlhá sádhana každého božstva, Záverečné Ašpirácie a Modlitby. Ak nemáte dané texty, môžete si ich objednať v prihlasovacom emaiy.

Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

------------------------------------------------------------------------------------

Dudjom Tersar Three Roots Empowerment (guru, deva, dakini) with Norbu Tsering Rinpoche. This empowerments provides entering gate for all, who aspire to practice in precious Dudjom Tersar lineage of Nyingma school of Tibetan Buddhism.

Schedule:
Friday: Tsokye Tuktik empowerment
Saturday: Vajrakilaya Pudri Regphung empowerment
Sunday: Khandro Tuktik empowerment

Each day we start at 10am with practice together of long sadhana. Required texts: Opening Prayers, Long Sadhanas of each deity, Closing Aspirations and prayers. If you dont have, you can purchase in applications email.

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.
x

pondelok 2. júla 2018

Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche - Vajrasattva teachings


(for english, please scroll down)
Ctihodný Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhe prijal opäť naše pozvanie a súhlasil, že odovzdá vzácnu inciáciu na lámu Vadžrasattvu a s ním spojené praxe z tradície dudžom tersar.

Praxe spojené s týmto osvieteným aspektom sú známe všetkým školám tibetského buddhizmu. Používajú sa hlavne na očístenie prekážok, napravenie poškodených samájí, mantra Vadžrasattvu má schopnosť očistiť karmu, priniesť pokoj a rozvíjať osvietenú aktivitu vo všeobecnosti. Vadžrasattva je zjednotením všetkých 100 pokojných a hnevlivých božstiev, ktoré v tibetskom buddhizme poznáme hlavne z textov, ako je Tibetská kniha mŕtvych (Bardo Thödol).

Počas nášho semináru odovzdá Rinpoche predovšetkým dennú prax na lámu Vadžrasattvu a prax s ním spojenú "Rituál pre pomoc a vedenie mŕtvym". Na seminári sa nebudú objasňovať  základy tibetského buddhizmu.

Kedy: 23-26.8.2018
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok štvrtok  23.8.2018 o 13:00hod. Ukončenie v nedeľu poobede.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche accepted our invitation again and agreed to bestow precious empowerment for lama Vajrasattva in dudjom tersar tradition and practices connected with it.

Practices connected with Vajrasattva are common for every four schools of tibetan buddhism. They are used mainly for cleaning the obscurations, broken samaya reparation, mantra of Vajrasattva has ability to clean our karma, bring peace and cause the enlightened activities in general. Vajrasattva is embodyment of all 100 peaceful and wraethfull deities, which are know mainly from texts, such as Tibetan book of the dead (Bardo Thödol).

During our seminar Rinpoche will give us mianly daily practice for lama Vajrasattva and short ritual for "Guiding the dead". The basics of tibetan buddhism will be not topic  during the course.

Dates: 23-26.8.2018

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start on thursday 23.8.2018 at 1pm. End of seminar sunday afternoon.

štvrtok 10. mája 2018

Iniciácia Simhamukhy s Norbu Tséring Rinpočhem



(for english, please, scroll down)
Vo všeobecnosti, v termínoch tibetského buddhizmu, Dákiní predstavujú nezávislý ženský princíp, ktorý je mimo kontrolu patriarchálnej spoločnosti a racionálneho vedomia mužského ega. Z tohto dôvodu môžu byť Dákiní znázorňované ako zvodné a okúzľujúce, ale aj ako hnevlivé a hrôzostrašné. Tento seminár sa zameria na meditácie, rituály a magické praxe spojené s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, paňou očarovania, čarov a čarodejníctva, ktorá privádza všetky bytosti, ktoré je ťažko skrotiť, pod svoju moc, a ktorá tiež rozptyľuje a podmaňuje si všetky prekážky, negativity a zlých duchov. Simhamukha bola osobnou praxou Guhjadžňána Dákini, ženského guru Padmasambhavu. v str
edoázijskej krajine Uddijána a on uviedol jej prax do Tibetu. Ostáva populárnou praxou v škole Ňingma tibetského buddhizmu. Za týmto účelom sa budeme držať hlbokého výkladu Dudžom Rinpočheho ohľadom praxe tejto Dákini, ktorá je manifestáciou osvieteného vedomia. Hlavným zameraním tu bude zbierka magických praxí (las tshogs) spojených s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, a obzvlášť Dolné Rituály (smad las) pre podrobenie a transformáciu zlých duchov, ktorí ubližujú, robia prekážky a choroby pre nás.

Kedy: 25-27.5.2018
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 50€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 40€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou. 

Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 25.4.2018 o 13:00hod. Ukončenie v nedeľupoobede.

Generally, in terms of Tibetan Buddhism, the Dakini represents the autonomous feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. For this reason, the Dakini may be represented as alluring and enchanting, but also as wrathful and terrifying. This seminar will look at the meditations, rituals, and magical practices associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, mistress of enchantments, sorceries, and witchcraft, who brings all those beings who are difficult to subdue under her power, and who also vanquishes and subdues all obstacles, negativities, and evil spirits. Simhamukha was the personal practice of Guhyajnana Dakini, the female Guru of Padmasambhava in the Central Asian country of Uddiyana and he introduced the practice into Tibet. She remains a very popular practice in the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism. For this purpose, we rely on the profound expositions of Dudjom Rinpoche regarding the practices for this Dakini, who is a manifestation of enlightened awareness. Here the focus will be on the collection of magical practices (las tshogs) associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, and especially on the Lower Rites (smad-las) for subduing and transforming evil spirits that cause harm, obstacles, and illnesses for individuals.

Dates: 25-27.5.2018

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 40€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 40€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start at friday 25.52018 at 1pm. End of seminar sunday afternoon.



štvrtok 5. apríla 2018

Sangjum Kamala Rinpoche vo Zvolene



(for english, please scroll down)
Drahí priatelia, je nám nesmiernou cťou, že Sangyum Kamala Rinpočhe prijala pozvanie a bude učiť v našom skromnom centre, ako jednom z troch miest v celej EÚ.

Sangjum Kamala Rinpočhe pochádza z neprerušenej línie Dharmy. Jej otcom bol Tulšuk Lingpa, tertön v línii Ňingma. Jej starý otcom bol Kječok Lingpa, žiak Dudžom Lingpu. Jej matka bola veľká prktikujúca a dákini. Keď zosnula vo veku 83 rokov, jej telo ostalo v meditácii následujúcich 7 dní a nad jej izbou sa objavila kruhová dúha.

Sangjum Kamala Rinpočhe jej žiačkou Dudžom Rinpočheho Džigdral Ješe Dordžeho, U neho sa stretla aj so svojim manželom, najväčším dzogčhenovým jogínom súčasnosti, Čatral Rinpočhem (1913-2015). Počas svojho života s Čatral Rinpočhem obdržiavala neustály prúd transmisií náuk Dharmy a praktikovala predovšetkým v rámci tradície dudžom tersar.

Sangjum Kamala Rinpočhe sme požiadali o náuky ohľadom prípravných praxí dudžom tersar a Tri Priestory, dzogčhenové náuky od Dudžom Rinpočheho. Avšak až do dneška sme nedostali uistenie ohľadom posledných, kedže Kamala je zaneprázdnená svojimi aktivitami v Indii a Nepále, takže čo všetko bude učiť bude tak trochu prekvapenie. 

Prosím, majte na pamäti, že kapacita miest je limitovaná a ak sa neprihlásite včas, môže sa stať, že nebude miesto.

Miesto konania: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen

Kurzovné: 80€ (nazhŕňa dánu pre učiteľa a texty)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 40€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.

Dear friends, its big honour for us,that Sangyum Kamala Rinpoche accpted our invitation to teach in our humble centre as one of the three places in EU.

Sangyum Kamala Rinpoche has uniterrupted Dharma lineage. Her father, Tulshuk Lingpa, was renowned as a tertön in the Nyingma lineage. Her father was also a student of Dudjom Rinpoche, and her grandfather was Kyechok Lingpa, a famous tertön and doctor from Golok, Serta, and was a student of Dudjom Lingpa. Her mother, Phunsok Choedon was a great practitioner and dakini who devoted her entire life to Dharma practice. When she passed away at age 83, her body remained in meditation for 7 days, and a circular rainbow appeared in the sky over her room.

Sagyum Kamala Rinpoche is student of Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshe Dorje. There she met also her husband, greatest dzogchen yogi of our times, Chatral Rinpoche (1913-2015). During her entire life, especially the half century spent with Chatral Rinpoche, she has received an uninterrupted stream of Dharma teachings and transmissions, and has practised mainly in the Dudjom Tersar tradition.

We asked Rinpoche to teach dudjom tersar ngondro and Three Spaces, dzogchen teachings by Dudjom Rinpoche. However, till today we didnt recieved confirmation about the last, since Rinpoche is occupied so much by her activities in India and Nepal, so the real nature of the teachings will be also surprise litte bit. 

Please, consider, that capacity of our gompa is limited, so if you dont apply in time, there is possibility of no more room later.

Place of retreat: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Fees: 80€ (dont include dana for teacher and texts)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 40€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.




pondelok 15. januára 2018

Simhamukha s John Reynoldsom 16-18.3.2018



(for english, please, scroll down)

Vo všeobecnosti, v termínoch tibetského buddhizmu, Dákiní predstavujú nezávislý ženský princíp, ktorý je mimo kontrolu patriarchálnej spoločnosti a racionálneho vedomia mužského ega. Z tohto dôvodu môžu byť Dákiní znázorňované ako zvodné a okúzľujúce, ale aj ako hnevlivé a hrôzostrašné. Tento seminár sa zameria na meditácie, rituály a magické praxe spojené s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s  hlavou leva, paňou očarovania, čarov a čarodejníctva, ktorá privádza všetky bytosti, ktoré je ťažko skrotiť, pod svoju moc, a ktorá tiež rozptyľuje a podmaňuje si všetky prekážky, negativity a zlých duchov. Simhamukha bola osobnou praxou Guhjadžňána Dákini, ženského guru Padmasambhavu. v stredoázijskej krajine Uddijána a on uviedol jej prax do Tibetu. Ostáva populárnou praxou v škole Ňingma tibetského buddhizmu. Za týmto účelom sa budeme držať hlbokého výkladu Dudžom Rinpočheho ohľadom praxe tejto Dákini, ktorá je manifestáciou osvieteného vedomia. Hlavným zameraním tu bude zbierka magických praxí (las tshogs) spojených s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, a obzvlášť Dolné Rituály (smad las) pre podrobenie a transformáciu zlých duchov, ktorí ubližujú, robia prekážky a choroby pre nás.

Na seminár bude nadväzovať iniciácia Dákini Smhamukhy, ktorú koncom mája udelí ct. Norbu Tsering Rinpočhe v našej gompe.


Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 40€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)
Prihlásenie: mato@dzogchen.sk
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 16.3.2018 o 17:00hod. Ukončenie nedeľa 18.3.2018 poobede.

Generally, in terms of Tibetan Buddhism, the Dakini represents the autonomous feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. For this reason, the Dakini may be represented as alluring and enchanting, but also as wrathful and terrifying. This seminar will look at the meditations, rituals, and magical practices associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, mistress of enchantments, sorceries, and witchcraft, who brings all those beings who are difficult to subdue under her power, and who also vanquishes and subdues all obstacles, negativities, and evil spirits. Simhamukha was the personal practice of Guhyajnana Dakini, the female Guru of Padmasambhava in the Central Asian country of Uddiyana and he introduced the practice into Tibet. She remains a very popular practice in the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism. For this purpose, we rely on the profound expositions of Dudjom Rinpoche regarding the practices for this Dakini, who is a manifestation of enlightened awareness. Here the focus will be on the collection of magical practices (las tshogs) associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, and especially on the Lower Rites (smad-las) for subduing and transforming evil spirits that cause harm, obstacles, and illnesses for individuals.

This seminar will be followed by initiation of Dakini Simhamukha, which will take place at the end of May in our gompa and will be bestowed by ven. Norbu Tsering Rinpoche.

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia
Seminar fees: 40€ (doesn´t include texts and dana for teacher)
Registration: mato@dzogchen.sk
Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start at friday 16.32018 at 5pm. End of seminar sunday afternoon.

piatok 21. júla 2017

Iniciácia Čime Sogtik so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english please scroll down)

Srdečne vás pozývame na seminár so ctihodným Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem, ktorý sa uskutoční v dňoch 16-20.8.2017 vo Zvolenskom centre Nangsel Ling. Seminár bude mať dve časti, hlavná časť bude venovaná vzácnym náukám Čime Sogtik, plus Rinpočhe na záver odovzdá iniciáciu tormy Dordže Drollo Pema Sogdrub. Kapacita nášho centra je obmedzená.

Čime Sogtik, Prax Esencie Nesmrteľného Života, Esenciálne Bindhu Bezsmrtnosti, je prax dlhého života zameraná na Amitájusa a jeho družku Cendali. Objavil ju tertön Zilnön Namkhé Dordže v r. 1904 a stala skrz Dudžom Rinpočheho jeho predpovedanou čödak, hlavnou praxou dlhého života v línii dudžom tersar.

Program:
16.8.: 18:00 – úvodná prednáška
17-19.8.: - program od 10:00 – 20:00 s prestávkami
20.8. – Pema Sogdrub torwang

Miesto: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Kurzovný príspevok: Čime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, pokiaľ sa zúčastníte obidvoch akcíí 90€

Registrácia: Je nutné sa nahlásiť najprv na mail mato@dzogchen.sk, po obdržaní potvrdzujúceho emailu, že je stále voľné miesto, bude registrácia je platná po zaplatení nevratnej zálohy 80€ - Čime Sogtik, 30€ - Pema Sogdrub, na číslo účtu: SK7675000000000326277093 – do poznámky uveďte svoje meno. Deadline preregistráciu je 7.8.

Texty si je nutné objednať tiež vopred na vyššie uvedený email.
Chime Sogtik Long Sadhana – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 5€
Úvodné a záverečné modlitby – 7€


Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)

http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)


We would like to gladly invite you for retreat with venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche, which will take place at Nangsel Ling gompa in Zvolen, center Slovakia. Retreat will have two parts, the main programe will be Chime Sogtik empowerment and teachings and at the end Rinpoche kindly agreed to bestow torwang for Dorje Drollo Pema Sogdrub. The capacity of our center is limited.

‘The Practice of the Immortal Life Essence, The Essential Bindhu of Deathlessness’ is a long-life practice focused on Amitayus and his consort Tsendali. It was discovered by Zilnön Namkhé Dorjé in 1904, and has become through Dudjom Rinpoche, its prophesied Chödak, the main long life practice within the Dudjom Tersar lineage.

Schedule:

16.8. introductory talkat 6pm.
17.-19.:every day programe from 10am till 8pm with breaks.
20.8.: Pema Sogdrub Torwang and end of the retreat

Adress: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Donations: Chime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, both 90€

Registration: since the capacity is limited, you have to write an email on mato@dzogchen.sk and after recivieng confirmation that there is still free place you need to pay irreversible deposit of 80€ for Chime Sogtik, 30€ for Pema Sogdrub, or 90€ on bank account:
IBAN: SK7675000000000326277093.
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Namesny
in the note for recipient please enter your name.
Deadline for registration is 7.8.2017.

Texts:
You can order on the same email.
Chime Sogtik Long sadhana (250p.) – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 7€
Opening and Closing Prayers – 10€

Accomodations:

http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.