štvrtok 10. októbra 2013

Interview so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem


 Text prebratý z http://enricokosmus.wordpress.com/2013/10/09/dudjom-rinpoche-and-the-ngakpa-tradition/
Preložil: Ngakpa Tongnyid Dorje

Interview s Lopon Rinpočhem o J.S. Dudžom Rinpočhem Džigdrel Ješe Dordžem a tradícii ngakpov.

Dudžom Rinpočhe povedal o duchových tradíciách Tibetu: "Dve komunity praktikujúcich sútru a mantru, holohlaví mnísi a dlhovlasí jogíni, s náhľadom Strednej Cesty (Madhjamaky) a jednaním Vinaji a konečným zjednotením štádií rozvoja a zavŕšenia, Veľkej Dokonalosti (Dzogčhen) - toto je veľká tajná tradícia Starých prekladov (ňingma) v Kraji Snehu s jej šiestimi skvelými kvalitami."

Vo všeobecnosti je tradícia ngakpov mimokláštornou duchovnou tradíciou v Tibete, Pdmasambhava ju založil vo ôsmom storočí a počas nasledujúceho temného obdobia kráľa Langdarmu mali ngakpovia zodpovednosť udržať Dharmu v Tibete. Ako povedal Dudžom Rinpočhe: "Je to zodpovednosťou držateľov náuk, alebo členov Sanghy, aby zaistili, že vzácne buddhistické náuky s ich dvomi aspektami písiem a realizácie nezaniknú, ale zotrvajú dlho vo svete." Prvá skupina ngakpov bolo 25 žiakov Guru Rinpočheho. Bolo tu prvé ngakpovské kolégium v kláštore Samje a volalo sa Ngakpa Dudul Ling. Tam boli ľudia trénovaní v predmetoch Jazyk, Literatúra, Preklad, Agrikultúra, Medicína a Astrológia, Meteorológia a špecialne štúdium vadžrajány a praxe. Mnoho ngakpov ukázalo svoje veľké schopnosti stať sa vysoko vzdelanými ľuďmi a prakikujúcimi. Takisto sú súčasťou tradície ngakpov aj ženy. Nazývajú sa ngakma/ngakmo. Ješe Cogjal, alebo Mačig Labdron boli vysoko rešpektované praktikujúce a inšpiráciou pre mnoho žien v Tibete,

Tradícia ngakpov je najvyšším poznaním o tom, ako mať dokonale vyvážený život. Lopon Ogyan Tanzin RInpočhe je žiakom J.S. Dudžom Rinpočheho Džigdral Ješe Dordžeho a študoval dlhý čas s Jeho Svätosťou. Lopon RInpočhe je pôvodne z Pemakö, narodený v rodine ngakpov s neprerušenou líniou vrodených duchovných darov a zavŕšení pochádzajúcich od tertona Pema Lingpu. Lopon Rinpočhe študoval s veľa veľkými lámami jeho generácie. Jeho korenný láma bol J.S. Dudžom Rinpočhe Džidral Ješe Dordže. Kvôli tomu teraz rozpráva niektoré spomienky o J.S. Dudžom Rinpočhem a pár príbehov o tradícii ngakpov.pondelok 22. apríla 2013

Troma Nagmo ngakpa retreat 2013


(for english, please scroll down) (last update: 22.7.2013)

S radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že predbežný termín návštevy ctihodného Lopon Ogyan Tanzin Rinpočheho je plánovaný na prvý septembrový týždeň a to od 4.9. do 8.9.  Miesto konania bude upresnené, ale bude to na strednom Slovensku. Retreat bude zameraný na iniciáciu a prax Troma Nagmo (Krodhi Kali) v tradícii Dudžom Tersar.


Troma Nagmo je najhlbšou termou Dudžoma Lingpu, prax, ktorá má schopnosť okamžite transformovať všetky zmätené javy do Dharmadhátu. Skrz túto prax dosiahlo 13 žiakov Dudžom Lingpu dúhové telo (rozpustenie elementov tela do svetla); a bezpočet ďalších cieľ osvietenia.  Tento rok bude dávať Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhe toto splnomocnenie mnoho krát v rozličných krajinách. Niekoľko ľudí sa pýtalo, či majú prísť, ak toto splnomocnenie už obdržali, tak napíšem odpoveď na túto otázku, ako ju dal Láma Tharčin Rinpočhe, aby sme niečo vyjasnili. Láma Tharčin Rinpočhe odpovedal:

"Vo všeobecnosti, obdržal som rovnaké splnomocnenia od Dudžom Rinpočheho možno stovky krát. Jeden z úžitkov obdržania splnomocnenia je očistenie samájí. Keď obdržíme splnomocnenie, držíme potom čisté samáje? Zakaždým, keď obdržíme splnomocnenie, napravíme porušené samáje, zvýšime ich silo a refrešneme ich požehnanie. Obdržať splnomocnenie je vždy užitočné. Keď tu je niečo dôležité, splnomocnenia opakujeme. Napríklad, keď sú ľudia veľmi chorí, opakujú splnomocnenie dlhého života sto krát. Keď ľudia umierajú, robíme splnomocnenie Žitro (sto božstiev) sto krát. Je iba užitočné obdržať splnomocnenie, a nikdy to nemôže ublížiť. "

Prosím, vynasnažte sa prísť na toto splnomocnenie. Nemali by sme nikdy zabudnúť, aké vzácne sú tieto dary Dharmy od nášho láskavého lámu.

(Pôvodný post na fb od Ngak'chang Rangdrol Dorje)

Denný rozvrh retreatu viď nižšie.

Donácie za retreat sú nasledovné: ak sa zúčastnite celého retreatu (5 dní) 19€ za jeden deň. Inak 25€ za deň a 40€ za iniciáciu.                             
Ubytovanie s plnou penziou: 19€/deň

Miesto konania:

Vzdelávacie centrum Zaježová
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Veľmi by nám uľahčilo výber miesta, keby sme poznali váš predbežný záujem o túto akciu. Ak by ste mali záujem, napíšte prosím na gyalpo@azet.sk, mato@dzogchen.sk.

Ďakujeme!

We are happy to announce, that precursory date for visit of ven. Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche in this year is first week of september from 4.9. till 8.9..The place, where the retrear will take place will be announced soon, but it will be in middle Slovakia. This retreat will be focused on empowerment and practice of Troma Nagmo (Krodhi Kali) in Dudjom Tersar tradition.Thröma Nagmo is the most profound of Dudjom Lingpa's treasures, the practice of which has the ability to instantaneously transform all deluded phenomena into Dharmata. Through this practice thirteen of Dudjom Lingpa's disciples attained rainbow body (the dissolution of the body's elements into light); and countless others have since achieved the goal of enlightenment.This year Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche will give this empowerment many times in various countries. Several people have asked if they should come as they've already received the empowerment, so I'll write you the response on this question, given by Lama Tharchin Rinpoche, to clear something. Lama Tharchin Rinpoche replied,

Generally, I received the same wangs (empowerments) from Dudjom Rinpoche maybe hundreds of times. One of the benefits of receiving a wang is to purify samaya. When we receive a wang, afterwards do we keep pure samaya?Each time we receive a wang we pacify broken samaya, increase its power and refresh its blessings. It is always beneficial to receive a wang. When there's something important, we do repeat wangs. For example, when people are very ill, they'll repeat a long life wang a hundred times. When people are dying we do a Zhitro (hundred deities) wang a
hundred times. It's only beneficial and can never hurt to receive empowerment.

Please make every effort to come to this empowerment. We should never forget how precious these gifts of dharma from our kind lama are.
(Originaly posted on fb by Ngak'chang Rangdrol Dorje)

Daily schedule for retreat will be as follows:


04/09/2013 -  Morning: Tormas making for empowerment with explanation and
                                       setting up Gompa

                       Evening:  9 Breathings & Finger clicks teaching from morning practice

05/09/2013 – Troma Nagmo Empowerment, Ngakpa ordination, Short Lungs

06/09/2013 -  Morning: Ngondro Troma Nagmo teaching

                       Evening: Ngondro Troma Nagmo teaching & Practice

07/09/2013Morning: Rain of Siddhis teaching
                
                      Evening:  Rain of Siddhis teaching & Practice

08/09/2013Morning: Riwo Sangcho Practice

Also every morning we will do collectively Calling Lama From Afar and Dudjom Tersar short Ngondro.

The donations are as follows: if you will attend full retreat (5 days) 19€ per 1day. Othervice: ordinary day 25€, initiation 40€.
Accomodation with full board: 19€/day

Place:
Vzdelávacie centrum ZaježováCentrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Google Maps

It will be of great help for us to know your precursory interest for this event, so we can find appropriate place. If you are interesting, please send an email on gyalpo@azet.sk, or mato@dzogchen.sk.

Thank you!

Ngakpa Tongnyid Dorje


streda 27. februára 2013

Volanie Lámu Z Diaľky zvané: Spontánna Pieseň Pôvodnej PrirodzenostiZ angličtiny preložil Ngakpa Tongnyid Dorje.
Esencia (ngo-wo) prirodzenej mysle je prvotne nemenná a nevyumelkovaná
zotrváva ako hlboká jasnosť, čistá od počiatku (kadag), Mladistvé Telo Vázy,
láma Dharmakáji, Ješe Dordže, mysli na mňa (khyen-no)!
Daj mi požehnanie, aby som dosiahol dôveru v Náhľad (tawa).

Nepretržitá Prirodzená Kvalita (rang-zhin) spolu vyvstávajúca s nahromadeným jasným svetlom,
zotrváva ako spontánny prejav obdarený Piatimi Dokonalosťami,
láma Sambhogakáji, Dečhen Dordže, mysli na mňa!
Daj mi požehnanie, aby som dosiahol dokonalosť v Meditácii (gom-pa).

Súcit (thugje) prostrý stránenia, prvotná múdrosť (yeshe) oslobodená od extrémov,
zotrváva ako esencia všetko prestupujúceho nahého, prázdneho vedomia,
láma Nirmanakáji, Drodul Lingpa, mysli na mňa!
Daj mi požehnanie, aby moje prospešné Jednanie (chöpa) bolo uskutočnené.

Základ prvotného vedomia je nehybný a nemenný,
čokoľvek povstáva je vyjadrením Dharmakáji, ani dobré, ani zlé.
Súčasné vedomie je v skutočnosti Buddha.
V mojom srdci som našiel Llámu, ktorý je prostý starosti.
Keď plne uskutočním moju prvotnú myseľ, ako skutočnú prirodzenosť Lámu,
recitácia modlitieb plná pýchy a vychvaľovanie sa o mojich činoch, nebudú viac potrebné.
Tým, že nechávam všetko ísť v slobodnom prirodzenom prúde neupraveného vnútorného vedomia,
tak čokoľvek povstane je bez základu, a požehnanie samo-oslobodzovania je dosiahnuté.
Vykonštruovaná Dharma nenecháva žiaden čas na dosiahnutie Buddhovstva.
Meditácia vyprodukovaná skrz mentálnu analýzu je veľký klamlivý nepriateľ.
Tento typ uchopovania objektov je teraz vymazaný pomocou nedbalosti blázna,
a tento ľudský život je strávený v nespútanom a uvoľnenom nahom stave.
Jogín Veľkej Dokonalosti (dzogchen) je radostný, nech robí čokoľvek.
Potomok línie Pema Džungneho (Padmasambhavu, prekl.) je šťastný, nech je v spoločnosti kohokoľvek,
Ochranca, veľký tertön, láma, ktorému nie je rovného;
Dharma Srdcovej Esencie Dákiní (khandro nyingthik) je skutočne neporovnateľná.
Tma veľkej nevedomosti srdca je rozptýlená na jej vlastnom mieste a
slnko žiarivej jasnosti žiari nepretržite.
Toto veľké šťastie je láskavosťou Lámu, jediného otca,
Budem pamätať na Lámu, ktorého neobmedzená láskavosť sa nedá nikdy splatiť.

Na žiadosť môjho predného vadžra študenta, Tulku Džigme Čhöjin Don Thamčhe Drupadeho, bolo toto vyslovené ako žvatlanie v delíriu Džigdrel Ješe Drodžem. Skomponované na Medeno Sfarbenej Hore v Pemakö.