pondelok 2. júla 2018

Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche - Vajrasattva teachings


(for english, please scroll down)
Ctihodný Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhe prijal opäť naše pozvanie a súhlasil, že odovzdá vzácnu inciáciu na lámu Vadžrasattvu a s ním spojené praxe z tradície dudžom tersar.

Praxe spojené s týmto osvieteným aspektom sú známe všetkým školám tibetského buddhizmu. Používajú sa hlavne na očístenie prekážok, napravenie poškodených samájí, mantra Vadžrasattvu má schopnosť očistiť karmu, priniesť pokoj a rozvíjať osvietenú aktivitu vo všeobecnosti. Vadžrasattva je zjednotením všetkých 100 pokojných a hnevlivých božstiev, ktoré v tibetskom buddhizme poznáme hlavne z textov, ako je Tibetská kniha mŕtvych (Bardo Thödol).

Počas nášho semináru odovzdá Rinpoche predovšetkým dennú prax na lámu Vadžrasattvu a prax s ním spojenú "Rituál pre pomoc a vedenie mŕtvym". Na seminári sa nebudú objasňovať  základy tibetského buddhizmu.

Kedy: 23-26.8.2018
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok štvrtok  23.8.2018 o 13:00hod. Ukončenie v nedeľu poobede.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche accepted our invitation again and agreed to bestow precious empowerment for lama Vajrasattva in dudjom tersar tradition and practices connected with it.

Practices connected with Vajrasattva are common for every four schools of tibetan buddhism. They are used mainly for cleaning the obscurations, broken samaya reparation, mantra of Vajrasattva has ability to clean our karma, bring peace and cause the enlightened activities in general. Vajrasattva is embodyment of all 100 peaceful and wraethfull deities, which are know mainly from texts, such as Tibetan book of the dead (Bardo Thödol).

During our seminar Rinpoche will give us mianly daily practice for lama Vajrasattva and short ritual for "Guiding the dead". The basics of tibetan buddhism will be not topic  during the course.

Dates: 23-26.8.2018

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start on thursday 23.8.2018 at 1pm. End of seminar sunday afternoon.

štvrtok 10. mája 2018

Iniciácia Simhamukhy s Norbu Tséring Rinpočhem(for english, please, scroll down)
Vo všeobecnosti, v termínoch tibetského buddhizmu, Dákiní predstavujú nezávislý ženský princíp, ktorý je mimo kontrolu patriarchálnej spoločnosti a racionálneho vedomia mužského ega. Z tohto dôvodu môžu byť Dákiní znázorňované ako zvodné a okúzľujúce, ale aj ako hnevlivé a hrôzostrašné. Tento seminár sa zameria na meditácie, rituály a magické praxe spojené s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, paňou očarovania, čarov a čarodejníctva, ktorá privádza všetky bytosti, ktoré je ťažko skrotiť, pod svoju moc, a ktorá tiež rozptyľuje a podmaňuje si všetky prekážky, negativity a zlých duchov. Simhamukha bola osobnou praxou Guhjadžňána Dákini, ženského guru Padmasambhavu. v str
edoázijskej krajine Uddijána a on uviedol jej prax do Tibetu. Ostáva populárnou praxou v škole Ňingma tibetského buddhizmu. Za týmto účelom sa budeme držať hlbokého výkladu Dudžom Rinpočheho ohľadom praxe tejto Dákini, ktorá je manifestáciou osvieteného vedomia. Hlavným zameraním tu bude zbierka magických praxí (las tshogs) spojených s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, a obzvlášť Dolné Rituály (smad las) pre podrobenie a transformáciu zlých duchov, ktorí ubližujú, robia prekážky a choroby pre nás.

Kedy: 25-27.5.2018
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 50€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 40€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou. 

Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 25.4.2018 o 13:00hod. Ukončenie v nedeľupoobede.

Generally, in terms of Tibetan Buddhism, the Dakini represents the autonomous feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. For this reason, the Dakini may be represented as alluring and enchanting, but also as wrathful and terrifying. This seminar will look at the meditations, rituals, and magical practices associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, mistress of enchantments, sorceries, and witchcraft, who brings all those beings who are difficult to subdue under her power, and who also vanquishes and subdues all obstacles, negativities, and evil spirits. Simhamukha was the personal practice of Guhyajnana Dakini, the female Guru of Padmasambhava in the Central Asian country of Uddiyana and he introduced the practice into Tibet. She remains a very popular practice in the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism. For this purpose, we rely on the profound expositions of Dudjom Rinpoche regarding the practices for this Dakini, who is a manifestation of enlightened awareness. Here the focus will be on the collection of magical practices (las tshogs) associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, and especially on the Lower Rites (smad-las) for subduing and transforming evil spirits that cause harm, obstacles, and illnesses for individuals.

Dates: 25-27.5.2018

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 40€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 40€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start at friday 25.52018 at 1pm. End of seminar sunday afternoon.štvrtok 5. apríla 2018

Sangjum Kamala Rinpoche vo Zvolene(for english, please scroll down)
Drahí priatelia, je nám nesmiernou cťou, že Sangyum Kamala Rinpočhe prijala pozvanie a bude učiť v našom skromnom centre, ako jednom z troch miest v celej EÚ.

Sangjum Kamala Rinpočhe pochádza z neprerušenej línie Dharmy. Jej otcom bol Tulšuk Lingpa, tertön v línii Ňingma. Jej starý otcom bol Kječok Lingpa, žiak Dudžom Lingpu. Jej matka bola veľká prktikujúca a dákini. Keď zosnula vo veku 83 rokov, jej telo ostalo v meditácii následujúcich 7 dní a nad jej izbou sa objavila kruhová dúha.

Sangjum Kamala Rinpočhe jej žiačkou Dudžom Rinpočheho Džigdral Ješe Dordžeho, U neho sa stretla aj so svojim manželom, najväčším dzogčhenovým jogínom súčasnosti, Čatral Rinpočhem (1913-2015). Počas svojho života s Čatral Rinpočhem obdržiavala neustály prúd transmisií náuk Dharmy a praktikovala predovšetkým v rámci tradície dudžom tersar.

Sangjum Kamala Rinpočhe sme požiadali o náuky ohľadom prípravných praxí dudžom tersar a Tri Priestory, dzogčhenové náuky od Dudžom Rinpočheho. Avšak až do dneška sme nedostali uistenie ohľadom posledných, kedže Kamala je zaneprázdnená svojimi aktivitami v Indii a Nepále, takže čo všetko bude učiť bude tak trochu prekvapenie. 

Prosím, majte na pamäti, že kapacita miest je limitovaná a ak sa neprihlásite včas, môže sa stať, že nebude miesto.

Miesto konania: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen

Kurzovné: 80€ (nazhŕňa dánu pre učiteľa a texty)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 40€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.

Dear friends, its big honour for us,that Sangyum Kamala Rinpoche accpted our invitation to teach in our humble centre as one of the three places in EU.

Sangyum Kamala Rinpoche has uniterrupted Dharma lineage. Her father, Tulshuk Lingpa, was renowned as a tertön in the Nyingma lineage. Her father was also a student of Dudjom Rinpoche, and her grandfather was Kyechok Lingpa, a famous tertön and doctor from Golok, Serta, and was a student of Dudjom Lingpa. Her mother, Phunsok Choedon was a great practitioner and dakini who devoted her entire life to Dharma practice. When she passed away at age 83, her body remained in meditation for 7 days, and a circular rainbow appeared in the sky over her room.

Sagyum Kamala Rinpoche is student of Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshe Dorje. There she met also her husband, greatest dzogchen yogi of our times, Chatral Rinpoche (1913-2015). During her entire life, especially the half century spent with Chatral Rinpoche, she has received an uninterrupted stream of Dharma teachings and transmissions, and has practised mainly in the Dudjom Tersar tradition.

We asked Rinpoche to teach dudjom tersar ngondro and Three Spaces, dzogchen teachings by Dudjom Rinpoche. However, till today we didnt recieved confirmation about the last, since Rinpoche is occupied so much by her activities in India and Nepal, so the real nature of the teachings will be also surprise litte bit. 

Please, consider, that capacity of our gompa is limited, so if you dont apply in time, there is possibility of no more room later.

Place of retreat: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Fees: 80€ (dont include dana for teacher and texts)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 40€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.
pondelok 15. januára 2018

Simhamukha s John Reynoldsom 16-18.3.2018(for english, please, scroll down)

Vo všeobecnosti, v termínoch tibetského buddhizmu, Dákiní predstavujú nezávislý ženský princíp, ktorý je mimo kontrolu patriarchálnej spoločnosti a racionálneho vedomia mužského ega. Z tohto dôvodu môžu byť Dákiní znázorňované ako zvodné a okúzľujúce, ale aj ako hnevlivé a hrôzostrašné. Tento seminár sa zameria na meditácie, rituály a magické praxe spojené s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s  hlavou leva, paňou očarovania, čarov a čarodejníctva, ktorá privádza všetky bytosti, ktoré je ťažko skrotiť, pod svoju moc, a ktorá tiež rozptyľuje a podmaňuje si všetky prekážky, negativity a zlých duchov. Simhamukha bola osobnou praxou Guhjadžňána Dákini, ženského guru Padmasambhavu. v stredoázijskej krajine Uddijána a on uviedol jej prax do Tibetu. Ostáva populárnou praxou v škole Ňingma tibetského buddhizmu. Za týmto účelom sa budeme držať hlbokého výkladu Dudžom Rinpočheho ohľadom praxe tejto Dákini, ktorá je manifestáciou osvieteného vedomia. Hlavným zameraním tu bude zbierka magických praxí (las tshogs) spojených s hnevlivou Dákiní Simhamukhou s hlavou leva, a obzvlášť Dolné Rituály (smad las) pre podrobenie a transformáciu zlých duchov, ktorí ubližujú, robia prekážky a choroby pre nás.

Na seminár bude nadväzovať iniciácia Dákini Smhamukhy, ktorú koncom mája udelí ct. Norbu Tsering Rinpočhe v našej gompe.


Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 40€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)
Prihlásenie: mato@dzogchen.sk
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 16.3.2018 o 17:00hod. Ukončenie nedeľa 18.3.2018 poobede.

Generally, in terms of Tibetan Buddhism, the Dakini represents the autonomous feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. For this reason, the Dakini may be represented as alluring and enchanting, but also as wrathful and terrifying. This seminar will look at the meditations, rituals, and magical practices associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, mistress of enchantments, sorceries, and witchcraft, who brings all those beings who are difficult to subdue under her power, and who also vanquishes and subdues all obstacles, negativities, and evil spirits. Simhamukha was the personal practice of Guhyajnana Dakini, the female Guru of Padmasambhava in the Central Asian country of Uddiyana and he introduced the practice into Tibet. She remains a very popular practice in the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism. For this purpose, we rely on the profound expositions of Dudjom Rinpoche regarding the practices for this Dakini, who is a manifestation of enlightened awareness. Here the focus will be on the collection of magical practices (las tshogs) associated with the wrathful lion-headed Dakini Simhamukha, and especially on the Lower Rites (smad-las) for subduing and transforming evil spirits that cause harm, obstacles, and illnesses for individuals.

This seminar will be followed by initiation of Dakini Simhamukha, which will take place at the end of May in our gompa and will be bestowed by ven. Norbu Tsering Rinpoche.

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia
Seminar fees: 40€ (doesn´t include texts and dana for teacher)
Registration: mato@dzogchen.sk
Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start at friday 16.32018 at 5pm. End of seminar sunday afternoon.