streda 1. apríla 2015

Ngakpa retreat so ct Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english scroll down) (last update 21.4.2015)

Retreat zameraný na prax hnevlivého aspoktu Guru Rinpočheho, Dordže Drollö v tradícii Dudžom Tersar.. Retreat prebehne v dňoch 12-18.august 2015 v okolí Zvolena.Retreat sa uskutoční na Kováčovej pri Zvolene. Učenie začne 13.8. poobede a končí 17.8. doobeda. 

Program: 13.8.: príprava toriem, večer úvodná náuka, spoločná prax
                  14.8.: 7:00 – Ranné praxe
                            10:00 – Náuka
                            14:00 – Iniciácia
            15-17.8.: 7:00 – Ranné praxe
                             10:00 – Náuka            
                             14:00 – Náuka
                             18:00 - Náuka

Kurzovný poplatok: 80€ na osobu za celý retreat. V cene je zahrnuté ubytovanie. Je nutné si doniesť vlastný spacák. Stravovanie individuálne, alebo je možné dohodnúť spoločné stravovanie. Stravovanie nie je zahrnuté v cene.
Ak chcete prísť IBA na iniciaiu, poplatok 25€.
Dána za náuku: každý účastník rieši individuálne priamo učiteľovi.
Tatrabanka: 2615012074/1100 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť vaše meno)

V prípade zahraničných prevodov použite nasledovné údaje:

IBAN: SK53 1100 0000 0026 1501 2074
SWIFT: TATRSKBX„Hnevlivá prax Dordže Drollö je kriticky dôležitá v zmierení negatívnych okolností, ktorým čelíme v dnešnom svete. Keďže celé spektrum náuk Buddhadharmy a jej esencie je láska, súcit a múdrosť, táto hnevlivá prax nie je len vyjadrením nejakého obyčajného hnevu, skôr je to vrchol praxe súcitu a múdrosti, ktorý prechádza celou Buddhadharmou na jej nejhlbšej úrovni.“ – Bhakha Tulku Rinpočhe

Manifestácia bláznivej múdrosti. Vnímaná, ako extatická manifestácia Padmasambhavu, Dordže Drollö stelesňuje sily vhľadu a súcitu mimo logiku a konvencie. Vyvoláva v praktikujúcom neustráchanosť a spontaneitu prebudeného stavu. Dordže Drollö transformuje váhavosť a pripútanosť na osvietenú aktivitu. Ide na tehotnej tigrici, čo predstavuje latentnú silu našej vnútornej buddhovskej prirodzenosti. Guru Dordže Drollö je bláznivý, hnevlivý buddha degenerovanej éry. Nemá žiadny regulárny vzor svojho hnevu. Je úplne nekontrolovateľný! Energia Dordže Drollö prekonáva rozdiely života a smrti, predstavuje namiesto nich kontinuálny proces, ktorý dáva priestor k zrodeniu nových okolností a možností.


We are happy to anounce upcomming ngakpa retreat with ven. Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche, wich will be focused on practice of Dorje Drollo, wrathfull aspect of Guru Rinpoche, from Dudjom Tersar tradition. Retreat will be held near Zvolen, Slovakia in 12-18.august 2015.Retreat will be held at Kováčová near Zvolen. Teachings will start 13.8. afternoon and will end 17.8. morning.

Schedule: 13.8.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
                  14.8.: 7:00 – Morning Practices
                            10:00 – Teaching
                            14:00 – Initiation
            15-17.8.: 7:00 – Morning Practices
                             10:00 – Teachings     
                             14:00 – Teachings
                             18:00 – Teachings

The fees for retreat: 80€ per person for whole retreat. The accomodation is included in fees, but please bring your own sleeping bag. The board is individual, or we can have meals together. The board is not included in retreat fees.
If you wanna come JUST for initiation, the fees will be 25€.
Dana for teachings: everyone will give according to ones abilities directly to teacher.

IBAN: SK53 1100 0000 0026 1501 2074
SWIFT: TATRSKBX

"The wrathful practice of Dorje Drolö is critically important in pacifying all the negative circumstances that we face in today's world. Since the whole spectrum of Buddhadharma teachings and its essence is love, compassion, and wisdom, this wrathful practice is not just the expression of some sort of ordinary rage; rather, it is the pinnacle practice of compassion and wisdom underlying the practice of Buddhadharma at its most profound level." - Bhakha Tulku Rinpoche

"Guru Dorje Drolo is the crazy wrathful Buddha of the degenerate era. He has no regular pattern to his wrath. He is completely out of order!" He is a manifestation of crazy wisdom. He is an ecstatic manifestation of Padmasambhava, the deity Dorje Drolo embodies the forces of insight and compassion beyond logic and convention. Invoking in the practitioner the fearlessness and spontaneity of the awakened state, Dorje Drolo transforms hesitancy and clinging into enlightened activity. Dorje Drolo's energy overcomes distinctions of life and death, representing instead a continual process of giving birth to new circumstances and possibilities.
PRÍSPEVKY